Vai tiešām mainīt valsti un/vai valodu?
Mainot valsti, visi produkti tiks izņemti no iepirkumu ratiņiem.


Helaas, dit product is niet verkrijgbaar bij deze vestiging

U kunt dit product eventueel wel online bestellen.

Noteikumi un nosacījumi

1. pants Piemērošanas joma

1.1. Šos standarta noteikumus un nosacījumus, turpmāk tekstā – „Standarta noteikumi un nosacījumi”, piemēro attiecībā uz visām precēm, kas pasūtītas no uzņēmuma HG International B.V. un tā meitasuzņēmumiem, turpmāk tekstā – „HG”, un tie izslēdz citus standarta noteikumus un nosacījumus. Standarta noteikumi un nosacījumi ir iesniegti Hoijes, Ēmas un Flevolandes Tirdzniecības kamerā Almerē, Nīderlandē, reģistrācijas numurs 39063985, un pēc pieprasījuma tiks nosūtīti bez maksas. Standarta noteikumus un nosacījumus var skatīt arī mūsu tīmekļa vietnē: www.HG.eu.

1.2. Šajā tīmekļa vietnē pasūtot preces no HG, Jūs piekrītat šiem Standarta noteikumiem un nosacījumiem.

1.3. Atkāpes no Standarta noteikumu un nosacījumu ievērošanas ir iespējamas tikai rakstiski. Šādā gadījumā visi pārējie šo Standarta noteikumu un nosacījumu noteikumi paliek spēkā.

1.4. Visas tiesības, kas šajos Standarta noteikumos un nosacījumos paredzētas uzņēmumam HG, piemēro arī visiem starpniekiem vai trešajām pusēm, kas varētu būt saistīti ar HG.

 

2. pants Piedāvājumi/līgumi

2.1. HG ir tiesības mainīt noteiktās cenas, jo īpaši tad, ja tas nepieciešams saskaņā ar tiesību aktu vai citām prasībām. Visi HG piedāvājumi ir nesaistoši.

2.2. Ja esat pieņēmis piedāvājumi, izmantojot elektroniskus saziņas līdzekļus, HG nekavējoties Jums elektroniski apstiprinās, ka Jūsu pieņemtais piedāvājums ir saņemts.

2.3. HG ir tiesības noraidīt pasūtījumus, vienlaikus norādot iemeslus, vai noteikt īpašus piegādes nosacījumus.

2.4. HG ir tiesības Jūsu pasūtījuma vai pasūtījumu izpildei izmantot trešo pušu pakalpojumus. Tomēr HG neatbild par kavēšanos, kas iespējama, ja piegādi veic HG nolīgti transporta uzņēmumi. Pasūtījumu piegādās piegādes pakalpojumus dienests DPD. Ja neparedzētu iemeslu dēļ Jūs nebūsiet mājās un piegādes dienests nevarēs piegādāt paku, Jūsu pastkastē tiks atstāts paziņojums. Šajā paziņojumā būs norādīts laiks, kad piegādes dienests mēģinās atkārtoti veikt piegādi, vai ka paka ir nogādāta DPD saņemšanas punktā. Paku varēsiet saņemt šajā saņemšanas punktā tā darba laikā, taču Jums būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

2.5. Jums ir tiesības anulēt līgumu 14 kalendārajās dienās no pasūtījuma saņemšanas. To Jūs varat izdarīt, nosūtot e-pasta ziņojumu uz adresi: consumentenservice@hg.eu, norādot:

- pasūtījuma numuru;

- pasūtījuma datumu;

- piegādes datumu;

- savu vārdu un uzvārdu, adresi un pilsētu.

 

Pēc līguma anulēšanas Jums 14 kalendārajās dienās pasūtītie produkti jānosūta atpakaļ uz:

HG International B.V., Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, Nīderlande, norādot pasūtījuma numuru.

 

Preču atpakaļsūtīšanas izmaksas jāsedz Jums.

 

Atdot atpakaļ varat tikai nelietotus un nebojātus produktus un/vai produktus, kuru hermētiskais vāciņš ir neskarts.

14 kalendārajās dienās pēc atpakļatdoto produktu saņemšanas Jūsu kontā tiks ieskaitīta pirkuma summa, kam atņemtas sūtīšanas izmaksas. Pirkuma summa netiek atlīdzināta par lietotiem un bojātiem produktiem un/vai produktiem, kuru hermētiskais vāciņš ir bojāts.

 

 

2.6. Neskarot citas HG tiesības, nepārvaramas varas apstākļos HG ir tiesības atlikt Jūsu pasūtījuma izpildi vai anulēt līgumu bez tiesas iesaistīšanās, par to informējot Jūs rakstiski. Nepārvaramas varas apstākļi ir jebkuri apstākļi, kurus HG nespēj ietekmēt un kuru dēļ HG ne pilnīgi, ne daļēji nespēj izpildīt savas saistības attiecībā pret Jums. Šie apstākļi var būt streiki, ugunsgrēks, darbības pārtraukumi, energoapgādes pārtraukumi, piegādātāju vai trešo pušu laikā neveiktas vai vispār neveiktas piegādes. Nepārvaramas varas apstākļi ir arī telekomunikācijas un citu tīklu vai savienojuma un citas komunikācijas sistēmas un/vai tīmekļa vietnes darbības traucējumi, kuru dēļ tīmekļa vietne nav pieejama jebkurā laikā.

 

3. pants Cenas un maksājumi

3.1. Preču cenas ir norādītas euro ar PVN, tās neietver apstrādes un piegādes maksu.

3.2. Maksājumu varat veikt, tikai izmantojot kādu no maksāšanas metodēm, kas pieejamas pasūtījuma noformēšanas procesā. Jūsu pasūtījumam var piemērot papildu maksāšanas, pasūtīšanas vai citus nosacījumus. Maksājot ar bankas vai žiro pārskaitījumu, maksājuma datums būs datums, kad attiecīgā summa tiks ieskaitīta HG bankas vai žiro kontā.

 

4. pants Dažādi

4.1. Jūs nevarat atvasināt jebkādas tiesības, pamatojoties uz to, ka HG šos Standarta noteikumus un nosacījumus var piemērot elastīgi.

4.2. Jums pilnībā un bez nosacījumiem jāievēro intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesības, kas attiecas uz HG piegādātajiem produktiem.

4.3. HG negarantē, ka saistībā ar Jums piegādātajiem produktiem netiek pārkāptas jebkādas nerakstītas trešo pušu intelektuālā un/vai rūpnieciskā īpašuma tiesības.

4.4. HG tīmekļa vietni un visus tās tekstus, dokumentus, attēlus un skaņu visplašākajā izpratnē aizsargā autortiesības. Visu minēto tālāku izplatīšanu, publicēšanu vai nodošanu drīkst veikt tikai ar rakstisku atļauju. HG neuzņemas atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem vai secīgiem zaudējumiem, kas varētu rasties, izmantojot tīmekļa vietni vai tās saturu. HG uztur un aizsargā tīmekļa vietni vai tās saturu. Tomēr HG negarantē, ka nevarētu rasties tehniskas kļūmes. Tāpat HG nevar garantēt, ka tīmekļa vietnes un tās satura izmantošana nodrošinās aizsardzību pret tā dēvētajiem „vīrusiem” un/vai citām ļaunprogrammatūrām. Šajā ziņā Jums jāievēro piesardzība.

 

5. pants Piemērojamie tiesību akti un piekritīgā tiesa

5.1. Šos Standarta noteikumus un nosacījumus, kā arī visas tiesības, saistības, piedāvājumus un līgumus, uz ko attiecas šie Standarta noteikumi un nosacījumi, regulē tikai Nīderlandes tiesību akti.

5.2. Visus pušu strīdus izšķir tikai piekritīgā tiesa Nīderlandē.